Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach

W

Jeśli chodzi o wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach istnieje oficjalne obwieszczenie, które reguluje takie właśnie instytucje.

Czytaj też: OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA DLA KOTA

Mimo że to dość oczywiste – warto w międzyczasie zaznaczyć jedno… Nie każdy może sobie podjąć decyzję o tym, że nagle rozpocznie działalność testową na swoim zwierzaku. Zresztą też nie jest trudno dziwić się takiej decyzji o ów obwieszczeniu. 

Tymczasem, w efekcie, na podstawie artykułu 28 ustawy 10 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625 i Nr 92, poz. 880) ogłasza się oficjalny wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzanie doświadczeń i testów na zwierzętach, stanowiący pewnego rodzaju załącznik do obwieszczenia.

Co ciekawe, takie oficjalne obwieszczenie Ministra Nauki i Informatyzacji pochodzi z dnia 26 maja 2004 roku.

Czytaj też: PSIA DEPRESJA – ZOOBACZ, JAK SOBIE Z NIĄ PORADZIĆ

💡 Ciekawostka 💡
Minister Nauki i informatyzacji kieruje działem administracji rządowej.

Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach  

Co ciekawe, istnieje blisko 100 takich organizacji, które na dziś dzień posiadają odpowiedni wpis.

1Akademia Medyczna w Białymstoku
2Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
3Akademia Medyczna w Gdańsku
4Akademia Medyczna w Lublinie im. prof. Feliksa Skubiszewskiego
5Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
6Akademia Medyczna w Warszawie
7Akademia Medyczna im. Piastów Śląskch we Wrocławiu
8Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
9Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
10Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
11Uniwersytet Medyczny w Łodzi
12Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział:
Hodowli i Biologii Zwierząt
Technologii Żywności
13Akademia Rolnicza w Lublinie
Wydział:
Medycyny Weterynaryjne
Hodowli i Biologii Zwierząt
14Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Wydział:
Rolniczy
Hodowli i Biologii Zwierząt
Technologii Żywności
Leśny
ogrodniczy
15Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydział:
Zootechniczny
Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
16Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydział:
Biologii i Hodowli Zwierząt
Medycyny Weterynaryjnej
17Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Zootechniczny
18Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział:
Medycyny Weterynaryjnej
Biologii
Bioinżynierii Zwierząt
Nauki o Żywności
Ochrony Środowiska i Rybactwa
19Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział:
Weterynaryjny
Nauk o Zwierzętach
Żywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego
Leśny
20Uniwersytet Gdański
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG
Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii
21Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
22Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
23Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
24Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
25Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Biologii
26Uniwersytet Opolski
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
27Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Przyrodniczych
28Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
29Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny
30Uniwersytet Warszawski3
Wydział:
Biologii
Psychologii
31Uniwersytet Wrocławski
Wydział Przyrodniczy
32Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Geograficzno-Biologiczny
33Akademia Podlaska w Siedlcach
Wydział Rolniczy
34Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Neurobiologii
35Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego w Lublinie
36Centralny Ośrodek Techniki Medycznej w Warszawie
37Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk w Gdyni
38Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie
Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, Pracownia Toksykologii
39Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
40Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
41Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
42Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
43Instytut – Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
44Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
45Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
46Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
47Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
48Instytut Ekologii Polskiej Akademii Nauk w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym
49Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
50Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
51Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego w Jabłonnej k. Warszawy
52Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
53Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu
54Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
55Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
56Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
57Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
58Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
59Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni-Redłowie
60Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
61Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi
62Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
63Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
64Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
65Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
66Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, Oddział w Pszczynie
67Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
68Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Plewiskach k. Poznania
69Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
70Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie-Kortowie
71Instytut Sadownictwa i Kwiaciarska w Skierniewicach
72Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
73Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
74Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
75Instytut Zootechniki w Krakowie
76Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie
77Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
78Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie
79Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
80Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
81Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempinie
82Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie Wejsuny
83Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie
84Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
85Zakład Amin Biogennych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
86Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży
87Zakład Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
88Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu
https://zoodoptuj.pl/blog/wykaz-jednostek-organizacyjnych-uprawnionych-do-przeprowadzania-doswiadczen-i-testow-na-zwierzetach/

Wniosek o ubIeganie się o wpis do wykazu jednostek – wzór

Tymczasem, istnieje także możliwość ubiegania się o wpisanie do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. 

W efekcie, taki dokument powinien składać się przede wszystkim z:

  • danych jednostki doświadczalnej; a więc na przykład nazwy, roku powstania jednostki, siedziby jednostki, statusu, 
  • danych kierownika jednostki doświadczalnej,
  • personaliów osób nadzorujących takie doświadczenia,
  • informacji o głównych kierunkach prac jednostki doświadczalnej,
  • informacji o prowadzeniu hodowli zwierząt: w efekcie albo tych laboratoryjnych, albo utrzymywaniu zwierząt doświadczalnych,
  • uzasadnienia konieczności przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach,
  • informacji o liczbie osób zatrudnionych w jednostce doświadczalnej. Co więcej – posiadających wymagane kwalifikacje i zezwolenie indywidualne na prowadzenie doświadczeń w tej jednostce.

Czytaj też: OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIE DLA PSA

Do takiego wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w artykule 23 ustawy 3 z dnia 21 stycznia 2005 roku o doświadczeniach na zwierzętach. 

W skład tychże z kolei wchodzą:

  • po pierwsze – zaświadczenie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o spełnieniu przez jednostkę doświadczalną warunków utrzymywania zwierząt doświadczalnych;
  • po drugie – poświadczone za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób nadzorujących doświadczenia.

💡 Ciekawostka 💡

Wniosek składa się w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3. Dodatkowo, wato wspomieć także, że dokument niespełniający wymagań formalnych w ogóle nie będzie rozpatrywany.

Co ciekawe, jeśli z kolei mowa o samym precedensie wpisania się na taką listę…. Warto dodatkowo zaznaczyć, że wpis nie jest zezwoleniem na prowadzenie tych doświadczeń.

Pełna Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach do pobrania tutaj – klik.

O autorze

Dodaj komentarz

Fundacja Lead Group

Adres:
ul. 27 Stycznia 9
34-120 Andrychów

Dane rejestrowe:
KRS: 0000808099
NIP: 5512642052

Kontakt z nami:
fundacja@leadgroup.pl
(+48) 736-438-348